در این مقاله قصد داریم تا با نحوه نصب و راه اندازی سپتیک تانک پلی اتیلن بصورت اسپیرال آشنا شویم که این مقاله برگرفته شده از دستورالعمل ارائه شده در این راستا است.

نصب و راه اندازی سپتیک تانک پلی اتیلن

نصب مخزن سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره و همچنین مخازن پلی اتیلن بصورت اسپیرال به ۲ حالت دفنی و غیر دفنی است.

نصب سپتیک تانک و مخزن سپتیک پلی اتیلن تاب زیست به سه روش امکان پذیر است :

روش اول، نصب سپتیک تانک و مخازن پلی اتیلن اسپیرال به روش دفنی که ابتدا خاکریز زیرین ریخته شده، سپس مخزن سپتیک تانک را قرار داده و خاکریز اصلی را اطراف آن خالی می کنیم، در مرحله بعد، خاکریز بالایی را ریخته و در انتها خاک دست نخورده و بکر را بر روی آن قرار خواهیم داد.

دفنی

روش دوم، نصب سپتیک تانک و مخازن پلی اتیلن اسپیرال به صورت نیمه دفنی است که ابتدا خاکریز زیرین را ریخته، سپس خاکریز اصلی و بعد از آن مخزن را بر روی آن قرار خواهیم داد و در نهایت خاک دست نخورده و بکر اطراف آن قرار خواهد گرفت