آوریل 8, 2014

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی – اسمز فرآیندیست طبیعی که در غشاهای نیمه تراوا رخ میدهد و در آن از قسمتی که غلظت نمک در آب بیشتر است […]