تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی – اسمز فرآیندیست طبیعی که در غشاهای نیمه تراوا رخ میدهد و در آن از قسمتی که غلظت نمک در آب بیشتر است حرکت به سمتی که غلظت کمتر است جریان پیدا می کند. غشا به آب و تعددی از یون ها اجازه عبور از خود را بدهد در صورتیکه مواد جامد محلول اجازه عبور نخواهند داشت. اسمزمعکوس روند عکس اسمز می باشد و در آن فشاری بزرگتر از فشار اسمزی به سمتی که غلظت مواد جامد در آن بیشتر است وارد می شود این فشار آب را مجبور می کند در خلاف جهت اسمزی در داخل غشا حرکت کند

بر اساس این روش سیستم های تصفیه آب طراحی می شوند که برای تصفیه آب استفاده می شوند. ظرفیت هر دستگاه به مشخصات یونی آب خام و نیز میزان بازیافت آب و شرایط محیطی بستگی دارد که سیستم های تصفیه آب صنعتی فرآب صنعت برای مدل های مختلف ظرفیتی و TDS ها طراحی و تولید می گردد.