آگوست 7, 2013

سختی گیر

سختی گیر – سختی آب، ناشی از یون های کلسیم و منیزیم و به مقدار کمتر ترکیبات فلزاتی چون آهن، منگنز و آلومینیم است. از آنجایی […]