DAF چربیگیر

DAF چربیگیر – سيستم شناورسازي با هواي فشرده (DAF) جهت جداسازي مواد معلق موجود در فاضلاب به ويژه ذرات روغن مورد استفاده قرار مي گيرد. نحوة عملكرد اين سيستم بدين صورت است كه ابتدا در مخزني هوا با آب كاملاً مخلوط گرديده و سپس بافشار وارد تانك DAF مي گردد. حبابهاي بسيار ريز تشكيل شده با سرعت به سمت بالا حركت كرده و ذرات معلق موجود در فاضلاب را به همراه خود به سطح آب برده و آنها را شناور مي سازد. لذا جاروكننده سطحي (Scraper) ذرات را از سطح آب جمع نموده و به مخزن جمع آوري لجن منتقل مي نمايد.

چربی گیر چربیگیر DAF

سيستم شناورسازي با هواي فشرده – DAF چربی گیر

در صورتي كه ذرات نفتي داراي قطر بالاتر از يك ميليمتر و دماي فاضلاب پائين تر از 40 درجه سانتيگراد باشد از سيستمهاي شناور سازي ثقلي (Gravity Separators)  استفاده مي شود كه در اين خصوص مي توان به سيستم (DAF Dissolved Air Floatation) اشاره نمود كه راندمان حذف بالاي 95% را دارد كه با تمهيدات خاصي مي توان آنرا افزايش داد. همچنين خاطر نشان مي سازد ميزان غلظت موثر اگر بيش از 150mg/L باشد، قبل از DAF از  API‌استفاده مي كنيم كه راندمان را افزايش دهد. از نظر تئوري فرآيند جداسازي در جدا كننده هاي ثقلي بوسيله قانون استوكس در غياب جريان توربولانسي و جريانهاي گردشي پيش بيني مي شود. بنابراين در عمل، بازدهي جدا كننده ثقلي بستگي به طراحي دقيق هيدروليك جدا كننده و زمان ماند پساب دارد.

در سيستم DAF ابتدا هوا در اثر فشار حل شده و سپس به آن اجازه داده مي شود تا بصورت حبابهاي نسبتاً ريز در فشار اتمسفري تشكيل هسته دهد. در سيستم استاندارد IAF پره هاي همزن با دور بالا سبب توليد حبابهاي هوا در داخل سوسپانسيون شده و نسبت به DAF ، حبابهاي بزرگتري(حتي تا قطر1000ميكرومتر) به وجود مي آورند. كينتيك شناورسازي با هوا در روش IAF  بسيار سريع بوده و نتيجه آن زمان ماند نسبتاً كوتاه (5 دقيقه يا كمتر) همراه با كاهش ابعاد تجهيزات است.

درسيستم هاي DAF معمولاً مواد شيميايي قبل از تجهيزات DAF در داخل مخزني اضافه شده و با پساب مخلوط مي شوند. در سيستم IAF مواد شيميايي درست قبل از اولين سلول شناوري به پساب اضافه شده و انرژي لازم براي اختلاط با جريان تند در داخل اين سلول تأمين مي شود.