سپتیک تانک از جنس بتن

concrete septic tank

نحوه محاسبات و شناسایی مکان مناسب جهت پیاده سازی و راه اندازی سپتیک تانک

سپتیک تانک مخزن کوچک نگهداری است که از آن به جهت ته نشینی فاضلاب استفاده می گردد که بابت ایجاد زمان ماند طولانی مدت، فاضلاب موجود در مخزن سپتیک تحت تاثیر باکتری های غیر هوازی موجود در مخزن قرار گرفته شده و به فرمت معلق در خواهد آمد.

ایجاد سرپوش برای مخزن سپتیک تانک از این بابت صورت می گیرد که باعث جلوگیری از بوی نامطبوع فاضلاب گردد و با توجه به اهمیت مخزن سپتیک در جهت جلوگیری از کاهش آلودگی فاضلابی محیط زیست، از این دستگاه به عنوان یک راه حل موقت جهت دفع و تصفیه فاضلاب استفاده می شود.

تمام اتفاقاتی که در مخزن سپتیک انجام صورت می گیرد شامل تصفیه مقدماتی فاضلاب که به آن ته نشینی می گویند می باشد.

مخزن فوق به شکلی طراحی می شود که فاضلاب موجود پس از آنکه وارد مخزن می شود، بدلیل ایجاد شرایط کند شدن در مسیر حرکت جریان فاضلاب، مواد معلق در انتهای مخزن ته نشین شده و بصورت لجن پدید می آید و همچنین، مواد سبک همچون روغن و چربی به شکل کف به تدریج در سطح مایع بصورت شناور قرار می گیرد.

زمانیکه فاضلاب به میزان مشخصی وارد مخزن می گردد از آن سو، به همان میزان پساب از لوله خروجی دفع خواهد شد. در این شرایط لجن ته نشین شده در کف مخزن بدلیل فعالیت باکتری های موجود بی هوازی شروع به هضم لجن موجود کرده و آنها تجزیه می کند و سپس شروع به ایجاد گاز می کند.

این اتفاق در انتها باعث می گردد که حجم قابل توجی از لجن کاهش یافته و به همین جهت هر دو الی چهار سال یکبار با توجه به زمان ماند اولیه می بایست تخلیه گردد.

سپتیک تانک ساده ترین روش تصفیه فاضلاب بهداشتی می باشد که بصورت تک واحد در صنعت فاضلاب از آن استفاده می گردد. در این روش، تصفیه مکانیکی و تصفیه زیستی با استفاده از باکتری های بی هوازی صورت می گیرد.

چگونه می توانیم مکان مناسبی جهت قرارگیری سپتیک تانک در محل پروژه را پیدا نماییم؟

محل مخازن باید دور از مسیر نهرها و آبگیرها بوده و در سطحی هموار ساخته شود همچنین سپتیک تانک باید در جهت مخالف وزش بادهای غالب پیاده سازی شود.

در این رابطه چند نکته وجود دارد که در زیر به آن اشاره خواهیم نمود :

  • طول انباره مستطیل شکل را 2 تا 4 برابر پهنای آن انتخاب می کنند.
  • عمق موثر برای انباره باید 1.2 متر باشد، عمق موثر عبارتست از فاصله آزاد فاضلاب تا کف تانک.
  • فاصله سطح فاضلاب تا سقف انباره حداقل باید 30 تا 40 سانتی متر باشد.
  • برای زلال سازی بهتر فاضلاب معمولاٌ سپتیک تانکها را دو یا سه مخزنه می سازندکه حجم قسمت اول را دو برابر  حجم قسمتهای بعدی طراحی می کنند.  که این امر به منظور جلوگیری از نوسانات سطحی فاضلاب و طولانی تر کردن تخلیه لجن صورت می گیرد.
  • ضریب تبدیل آب مصرفی به فاضلاب معمولاٌ برابر 80 درصد در نظر گرفته می شود.
  • میزان تولید فاضلاب با توجه به سرانه مصرف آب و ضریب تبدیل آن به فاضلاب برای زمان ماند 12 تا 15 ساعت (به دلیل عدم حضور پرسنل عملیاتی در طول روز) طراحی می گردد.
طراحی و ساخت انواع سپتیک تانک

Septic Tank Farab Sanaat

روش محاسبه حجم سپتیک تانک

 جهت محاسبه حجم مخزن درخواستی، در ابتدا می بایست از میزان فاضلابی که در شبانه روز جمع آوری می گردد اطلاع پیدا نمود.

حجم مخزن بر اساس میزان فاضلابی که در آن تخلیه می شود محاسبه می گردد و به شرح ذیل در نظر گرفته می شود.

  1. در صورتیکه میزان حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز حداکثر تا 2000 لیتر باشد، حجم مخزن باید 3 متر مکعب در نظر گرفته شود.
  2. اگر میزان فاضلاب حدود 2000 تا 6000 لیتر باشد، حجم در نظر گرفته شده مخزن 1.5 برابر حجم فاضلاب مورد نظر در نظر گرفته می شود.
  3. زمانیکه میزان فاضلاب حدود 6000تا 60000 لیتر باشد، حداقل حجم در نظر گرفته شده با استفاده از رابطه زیر باید بدست آید.

V=4500+0.78Q

میزان حجم فاضلاب جمع آوری شده در شبانه روز= Q

حداقل حجم سپتیک تانک =V